Disclaimer

Giao dịch ngoại hối có tính đầu cơ cao và chỉ phù hợp với những người (a) hiểu và sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan, và (b) có khả năng tài chính để chịu thiệt hại kinh tế đáng kể. Khả năng tồn tại là bạn có thể bị lỗ một số hoặc tất cả khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất. Giao dịch ký quỹ có thể khuếch đại cả lãi và lỗ trong tài khoản của bạn. Trước khi quyết định giao dịch ngoại tệ, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro. Bạn nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Tất cả nội dung hoặc thông tin được hiển thị hoặc chứa trên ForexSignalsProvider.com đều dựa trên một số giả định có thể không được tiết lộ hoặc giải thích đầy đủ. Giao dịch hoặc hiệu suất giả định có nhiều hạn chế cố hữu, bao gồm lợi ích của nhận thức muộn và thực tế giao dịch giả định hoặc hiệu suất không có rủi ro kinh tế. Các biến như khả năng tuân thủ một chương trình giao dịch cụ thể mặc dù giao dịch thua lỗ và duy trì thanh khoản đầy đủ là những cân nhắc trọng yếu có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế. Không có đại diện hay bảo hành nào được thực hiện hoặc đưa ra rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như các khoản được hiển thị trên ForexSignalsProvider.com. Thường có sự khác biệt đáng kể giữa hiệu suất giả định và hiệu suất thực tế sau đó đạt được bởi một chương trình giao dịch. Bạn phải thực hiện phán quyết độc lập khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch. Hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai. Vui lòng đọc Thỏa thuận người dùng và Tuyên bố công bố rủi ro để biết thêm thông tin.

Hiệu suất cuối cùng

Tháng Hai 19
990 pips
Jan 19
910 pips
Tháng Mười Hai 18
1020 pips
Tháng Mười Một 18
940 pips
Tháng Mười 18
984 pips
Tháng Chín 18
1060 pips
Tháng Tám 18
931 pips
Tháng Bảy 18
842 pips
Tháng Sáu 18
1435 pips
Có thể 18
930 pips
Tháng Tư 18
1322 pips
Mar 18
1072 pips